Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Prezentace projektu

Jednou z aktivit projektu je vytvoření webové aplikace. Na webových stránkách projektu Vám chceme představit řemeslné obory, které jsou často opomíjené a v současné době je po pracovnících v tomto oboru velká poptávka, ale z řad žáků základních škol je o studium těchto oborů pramalý zájem. Připravujeme pro žáky základních škol přehledný portál, kde najdou informace o řemeslných oborech, o jejich vzniku a historii, také o uplatnitelnosti v současné době. Ke každému řemeslu najdete přehled škol ve Středočeském kraji, které tyto řemeslné obory vyučují s  kontaktními údaji a odkazy na jejich webové stránky. Součástí informací budou i aktuální data hodnotící dané řemeslo či zkušenosti a příklady dobré praxe podnikatelů v daném oboru.

Především pro studenty středních škol a také pro zaměstnavatele bude důležitá internetová aplikace, která je součástí tohoto webového portálu projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“. Jedná se o on-line aplikaci evidující nabídky exkurzí a praxí u zaměstnavatelů působících ve Středočeském kraji. Jednotliví zaměstnavatelé v kraji vkládají sami či prostřednictvím pracovníků komory základní informace o nabízené exkurzi, praxi. Na tyto nabídky zaměstnavatelů mohou prostřednictvím aplikace ihned reagovat zástupci SŠ či ZŠ a využít nabízených možností pro žáky škol. Aplikace přispěje k větší spolupráci mezi zaměstnavateli a zástupci škol. Součástí portálu projektu budou aktuality projektu a fotogalerie z akcí či zábavná část pro žáky základních a středních škol – interaktivní hry, které budou zaměřeny ke znalostem o řemeslech.

Součástí portálu projektu budou aktuality projektu a fotogalerie z akcí či zábavná část pro žáky základních a středních škol – interaktivní hry, které budou zaměřeny ke znalostem o řemeslech.

Mezi další aktivity projektu směřující k prohloubení spolupráce je řada připravovaných exkurzí a praktických výuk žáků ZŠ a SŠ. Konkrétně jsou realizovány exkurze žáků zapojených ZŠ - ZŠ Brandýs nad Labem, ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, ZŠ a MŠ Kladno a ZŠ Příbram do zapojených SŠ vyučujících příslušná řemesla - SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a SPŠ a VOŠ Příbram. Prostřednictvím exkurzí mají žáci zmíněných základních škol možnost poznat zázemí školy, způsob výuky ve střední škole, obory, které škola vyučuje a nechat se inspirovat při rozhodování o budoucím povolání. Nejen exkurze ve školách můžou inspirovat žáky a studenty k volbě povolání, ale i návštěvy u zaměstnavatelů ve Středočeském kraji, které pro ně připravujeme, budou velice významným vodítkem při jejich rozhodování.

Pro studenty jsou připravovány také exkurze u zaměstnavatelů, které přispějí k jejich přehledu o zaměstnavatelích ve Středočeském kraji, o pracovních podmínkách v různých oborech a budou mít možnost se lépe rozhodnout, jakého zaměstnavatele zvolí. Kromě výše uvedeného se studenti vybraných středních škol zúčastní zahraniční exkurze ve Francii v oblasti Burgundska a také zahraniční exkurze v Německu v oblasti Porýní, kde se budou moci seznámit s prostředím studentů středních škol v této oblasti, s jejich zázemím, s jejich dalším uplatněním v praxi a formách spolupráce se zaměstnavateli ještě během studia.

Podpůrnou aktivitou bude vydání informační brožury poskytující základní informace o vybraných řemeslech včetně příkladů dobré praxe, která bude k dispozici žákům ZŠ. Nemalým přínosem bude nákup drobného materiálu k dovybavení školních dílen zapojených základních škol. Manuální práce je v této počítačové době velmi opomíjena a děti někdy nemají ani možnost vyzkoušet a naučit se některé základní pracovní úkony. Manuální zručnost si budou moci vyzkoušet pod vedením odborníka z praxe.