Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Současnost řemesla - Pokrývač

thumb

Obor Pokrývač, kód oboru: 36-69-H/01

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
Výstupní certifikát: výuční list

Pokrývačské práce, kód oboru: 36-69-E/01

Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
Výstupní certifikát: výuční list

Na obory kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odboeného vzdělání, proto absolvent tohoto oboru není dostatečně připraven pro přímé pokračování v nástavbovém studiu.

Uplatnění absolventa v oboru

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, který se uplatní v povolání pokrývač při výkonu odborných prací v pokrývačských a stavebních firmách při montáži, údržbě a opravách skládaných krytin. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) může získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti pokrývačství a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná. Absolvent může pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Absolvent umí provádět

 • pokrývačské práce na sklonitých střechách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky;
 • volit a používat materiály a výrobky, dopravit je na místo zpracování a připravit před zpracováním;
 • volit technologický a pracovní postup pokrývačských prací;
 • zhotovovat podklad pod krytiny;
 • montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů;
 • provádět dočasné pokrývání střech; rozebírat a třídit skládané krytiny pro další použití;
 • posoudit optimální pracovní podmínky pro pokrývačské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;
 • dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj.

 • číst technickou dokumentaci pozemních staveb, číst a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pokrývačských konstrukcí;
 • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací;
 • znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.